Lerion vítá novou krev do svých řad (15. února 2016)

Po neuvěřitelných sedmi letech hraní se Petr Andrš rozhodl dát si od zpěvu v Lerionu pauzu. Proto se na sezónu 2016 připravujeme již s novým zpěvákem Filipem Rozumem. Filip má za sebou mnoho zkušeností se zpíváním, takže se již nyní můžete se těšit na pořádnou porci bigbítu. Navíc teď můžeme doma všichni tvrdit, že paříme s Rozumem :-)

Lerion - Spodní­ proud (1. ledna 2016)

Lerion a Spodní­ proud Vám pøeje spoustu pohody a bigbítové nálady do nového roku.

Lerion - Spodní­ proud (1. ledna 2015)

Lerion a Spodní­ proud pøeje všem svým pøíznivcùm do roku 2015 spoustu zdraví. Doufáme, že si s námi budete na akcích užívat a spoleènì s námi budete slavit desetileté výroèí ­ LERIONU.

Lerion - Spodní­ proud (1. ledna 2014)

Lerion a Spodní proud pøeje Všem svým pøíznivcùm do roku 2014 spoustu zdraví, dobrý sluch a hudební vkus :-).Doufáme, že si tento rok opìt spolu užijeme na našich bigbítových akcích.

Lerion - Spodní­ proud (19. záøí - 2013)

Lerion po 8 letech pùsobení pøipravuje nový projekt. Chtìl by se se stávajícím složením blýsknout i se svými vlastními vìcmi. Nová kapela má název SPODNÍ PROUD. V nejbližší dobì budete mít možnost zjistit aktuální informace o této formaci na www.spodniproud.cz. Samozøejmì Lerion bude prozatím stále vystupovat a bude si s Vámi užívat skvìlé bigbítové akce.

Lerion vítá mladou krev do svých øad (1. listopadu 2011)

Po zhruba dvou a pùl letech došlo ke zmìnì na postu bubeníka. Pepa se rozhodl z kapely odejít a na jeho místo nastoupil Michael.Ten se ke kapele dostal na doporuèení­ svého uèitele ...... (viz. kapela - historie).

Tak už máme nové stránky (10. kvìtna 2010)

Po 3 letech provozu našich stránek jsme se rozhodli pro zmìnu. Kompletnì jsme pøedìlali vzhled stránek, stejnì jako logo i seskupení v kapele. Doufám, že se Vám nový web zalíbí a zvýší se Vaše návštevnost na našich stránkách. Na stránkách najdete , jak jste byli zvyklí, aktuální informace ohlednì hraní, ve fotogalerii fotky z našich (vašich) akcí a v sekci video i nìjaká videa.

Pøíjemnou zábavu pøeje LERION.